JSON-LD

JSON:فرمتی ساده است که علاوه بر آنکه خواندن و نوشتن آن برای انسان بسیار ساده است، برای ماشین‌ها نیز پردازش و تولید آن به‌راحتی صورت می‌گیرد. LD:به استفاده از داده‌های پیوندی برای ارتباط دادن محتواهای مشابه به هم از طریق اینترنت اشاره دارد. JSON-LD: ترکیبی از هردو است. این ویژگی کمک می‌کند تا مواردی مانند قیمت هر محصول یا نویسنده هر مقاله و… را به‌راحتی اعلام کنید.

RDFA

RDF یک زبان ساده برای توصیف مدل‌های داده است که به اشیا ("منابع") و روابطشان اشاره دارد. یک مدل برپایه RDFمی‌تواند در گرامرهای مختلفی ارائه شود، مثل RDF/XML,N3، لاک‌پشت و RDFa. RDF یک استاندارد پایه‌ای از وب معنایی است.

Microdata

Microdata یک مشخصه HTML WHATWG است که برای متصل کردن ابرداده در محتوای موجود در صفحات وب استفاده می شود.

JSON

JSON سرنام واژگان JavaScript Object Notation یک استاندارد سبک، باز ، متنی و خوانا برای انسان جهت انتقال داده و جایگزینی برای xml است.